چرا باید بعد از نزدیکی غسل کنیم؟

چرا اسلام دستور می‌دهد كه به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشوییم در حالی كه فقط عضو معینی آلوده می‌شود و آیا میان بول كردن و خارج شدن منی تفاوتی هست كه در یكی فقط محل را باید شست و در دیگری تمام بدن را؟

اتومبیل

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author